Statutaire doelstelling
De Stichting heeft ten doel: het natuurschoon en het milieu in Putten en omgeving te beschermen.
De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
a. Het milieubewust maken van de bevolking van Putten en omgeving;
b. Het voeren van overleg met overheidsinstanties, privaatrechtelijke rechtspersonen en natuurlijke personen met betrekking tot aangelegenheden, verband houdende met het milieu en het natuurschoon; en
c. Andere geoorloofde middelen.

Afwezigheid van winstoogmerk
Een eventueel batig saldo zal het volgend jaar beschikbaar zijn voor de bekostiging van activiteiten die in overeenstemming zijn met de doelstelling van de Stichting.

Bestemming liquidatiesaldo
Mochten we de Stichting, tegen iedere verwachting in, moeten opheffen, dan zal een eventueel batig liquidatiesaldo worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling.
Deze regel is inmiddels opgenomen in de statuten.

Werkzaamheden van de Stichting
De in het Jaarplan 2020 genoemde activiteiten zullen worden voorbereid en uitgevoerd.
Niet in het Jaarplan genoemde activiteiten zijn:
Overleg met de gemeente over de inrichting van het park De Groene Scheg,
Overleg met gemeente en landgoedeigenaren over de kap van bomen,
Het opvangen van padden die bij de paddentrek de Krachtighuizerweg dreigen over te steken,
Overleg over herinrichting van recreatieterreinen,
Het leiden van natuurexcursies voor kinderen,
Het schrijven voor het blad natuurlijkPutten, en het redigeren en uitgeven daarvan,
Het alert-zijn op nadelen voor natuur en milieu bij herinrichting van de omgeving, wegenaanleg en bouw.

Werving van gelden
De 450 contribuanten doneren jaarlijks minstens € 10,00, waarvoor ze het blad natuurlijkPutten driemaal per jaar ontvangen, en uitnodigingen voor de excursies en bijeenkomsten.
Van een aantal donateurs ontvangt de Stichting jaarlijks een donatie zonder tegenprestatie van de SNMP.

Beschikken over het vermogen van de Stichting
Het bestuur bepaalt waaraan de Stichting geld besteedt. Er worden door afzonderlijke bestuursleden geen uitgaven gedaan van enige omvang zonder besluit van het bestuur.
Niet-bestuursleden die werkzaamheden voor de Stichting uitvoeren, doen dat in overleg met het bestuur.
Werkgroepen hebben een bestuurslid als lid, bij voorkeur als coördinator of projectleider.

Vermogen van de Stichting
Per 31/12/2019 bedroeg het vermogen van de Stichting € 28.261,32.
Dit betekent een afname in vijf jaar van € 244,69.

Vergoedingen van bestuurders
Declaraties van bestuurders leiden uitsluitend tot uitkering als er werkelijk voor de Stichting gemaakte kosten worden gedeclareerd. In 2019 werd er aan bestuursleden en andere vrijwilligers in totaal € 590,90 uitgekeerd. Daaronder kosten voor een vrijwilligersavond.

Administratieve organisatie
De administratie wordt grotendeels gevoerd door de penningmeester.