Financieel verslag van het jaar 2022

Balans

OmschrijvingActivaPassiva
Algemene reserve
€    14.560,65
Reservering best. legaat€     15.215,30
Reservering tbv Onderhoud Beken
€      1.230,60
Reservering tbv onderhoud grafheuvels
€         349,79
Crediteuren€              0,00
Vooruitontvangen
€         182,50
Totaal
€    31.538,84
Bankrekeningen
€    31.538,84
Totaal    31.538,84

Resultaten

OmschrijvingLastenBaten
Contributies€          5.670,00
Sponsors€             400,00
Adverteerders€             633,00
Tussen de Boeken€             367,00
VW’s uitkeringen€        10.800,00
Nadelig saldo€               80,26
Totaal€        17.950,26
Bestuurskosten€              186,35
Bijeenkomsten en excursies€          2.084,96
Abonnementen, lidm’n€              105,00
Administratie en postbox€              561,34
Natuurlijk Putten€          4.060,76
Paddentrek€                22,00
Website hosting€              129,85
Schenkingen VW’s€        10.800,00
Totaal€        17.950,26

Toelichting

Er is dit jaar 17950,26 euro uitgegeven, en 17.870,00 euro aan inkomsten ontvangen. 
Daardoor was er een negatief resultaat van 80,26 euro.

Er is een begroting opgesteld voor 2023 met een negatieve verwachting van 10 euro.

De Stichting maakt gebruik van de mogelijkheid die de belastingdienst biedt aan ANBI-organisaties om een aantal vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding te geven. De hoop is, dat deze vergoeding vervolgens geschonken wordt aan de Stichting. Tot nu toe is dat steeds gebeurd. Dat betekent voor de Stichting dat er geen kosten worden gemaakt, en de vrijwilliger die een vrijwilligersvergoeding heeft geschonken aan de Stichting kan dat bedrag aftrekken van zijn belastbaar inkomen. Hoeveel het voordeel is hangt af van het bedrag en de financiële situatie van de vrijwilliger.

Door het negatieve resultaat is de algemene reserve afgenomen tot 14.560,65 euro.

Van het legaat resteert 15.215,30 euro. Dit geld is bedoeld voor natuurprojecten.

Van toegewezen reserveringen resteert 1.230,60 voor het onderhoud van de beken, en 349,79 euro voor het grafheuvelproject.

De reserves staan op een spaarrekening.

Contributie-inkomsten worden bij verzending van facturen niet op de balans gezet. De binnengekomen contributie wordt vermeld in de jaarrekening onder “baten”.