Stichting voor Natuur- en Milieubescherming

verslagen

Snap je waar je woont?

EXCURSIE PER FIETS DOOR HUINEN, GERVEN EN HELL in 2016

Een jaar eerder moest de geplande excursie worden afgelast vanwege het slechte weer. Op zaterdag 1 november was het totaal anders. De weergoden waren ons uitzonderlijk goed gezind en – gebruikmakend van de vele ons reeds bekende e-mail-adressen – konden wij heel veel mensen tijdig bereiken. Iets na 10.00 uur vertrokken we met een groep van 42 contribuanten onder leiding van onze gids Bertus Cornelissen.

IMG_0061_IMG_0058

Hij schrijft al langere tijd interessante artikelen in ons blad over het landschap van Putten en nu konden we vele facetten en bijzonderheden daarvan ter plekke aanschouwen. De tocht voerde langs belangrijke punten in Huinen, Gerven en Hell en door de gegeven toelichting ging alles extra voor ons spreken. Ook na vele eeuwen zijn er nog zo veel oorspronkelijke aspecten duidelijk terug te vinden en is ook verklaarbaar waarom ze vaak ontstonden en zich konden ontwikkelen. Zo kan een slingerend pad heel goed zijn ontstaan omdat dat het ooit de kortste weg was op hoger gelegen droog gebied tussen verschillende punten.

Onze eerste stopplaats na het vertrek vanaf de parkeerplaats van De Meeuwen was op de kruising van de Roosendaalseweg en de Hooiweg. De volgende was op de Matseweg net nadat we de Oude Nijkerkerweg waren overgestoken. Op de Huddingweg (Gerven) stopten we bij boerderij De Keut en reden vervolgens de slecht begaanbare zandweg, de Gervenseweg, op. Op de hoek van de Hevelschutterweg en het verharde gedeelte van de Gervenseweg vertelde Bertus over de oude boerderijen daar. Aan het einde van de Bussenweg werd besloten om lopend met de fiets aan de hand het pad over het landgoed Hell te nemen. We kwamen uit bij boerderij Groot Hell vlakbij de Hogesteeg. Het einde van de fietstocht was bij boerderij De Muggestroet die ligt op de hoek waar de Oude Nijkerkerweg, Groot Hellerweg en Donkeresteeg samen komen.

We kijken allen terug op een zeer geslaagde en interessante excursie en hopen dat Bertus ons in de toekomst nog eens een ander deel van ons fraaie Puttense landschap zal willen tonen en verklaren.


SNMP logo

                                                            Stichting voor Natuur- en Milieubescherming Putten

Algemene Jaarvergadering met excursie op woensdagavond 18 mei 2016

Algemene Jaarvergadering van contribuanten.
Dit jaar hebben we ervoor gekozen om u voorafgaand aan de vergadering kennis te laten maken met de nieuwste wandelapp van waterleidingmaatschappij Vitens. Deze app, waaraan enkele leden van onze stichting een aanmerkelijke bijdrage hebben geleverd, vertelt u veel over de natuur en geschiedenis van en rond het buurtschap Krachtighuizen en het landgoed Groot Spriel. U kreeg tijdens de wandeling uitleg over de totstandkoming ervan door terreinbeheerder Jan Hop en Aart van Dusschoten.
We verzamelden om 19.00 uur bij de buurthuis het Krachtighuus, Oude Prinsenweg 6-c 3881 PJ in Putten.
Telefoonnummer van de beheerder is 06-41045267.
Van hieruit vertrokken we naar het startpunt van de app op de Krachtighuizer Heide. Uiteraard legden we slechts een gedeelte van de in de totaal 8,3 kilometer lange route af. De excursie duurde tot ongeveer 20.30 uur.
Aansluitend volgde de jaarvergadering in Buurthuis Het Krachtighuus: Oude Prinsenweg 6-c.
Aansluitend gingen we met elkaar terug naar het Krachtighuus waar we de jaarvergadering hielden. De jaarvergadering begon om 20.45 uur en duurde tot ongeveer 22.00 uur. Het was uiteraard ook mogelijk uitsluitend de jaarvergadering bij te wonen.
Hoe er te komen:
U kunt het buurhuis aan de Oude Prinsenweg per auto het beste bereiken door in de bocht van de Calcariaweg/Sprielderweg af te slaan naar de Krachtighuizerweg. Bij de T-splitsing rechtsaf de Oude Prinsenweg op. Daarna de tweede weg (is een zandweg) links. Op het straatnaambordje staat hier Oude Prinsenweg 4-6. Het buurthuis het Krachtighuus vindt u dan na ongeveer 200 meter aan de linkerhand. Als alternatief kunt u ook de Voorthuizerstraat gebruiken. Op de rotonde bij het Melkmeisje linksaf de Oude Garderenseweg op. Let daarna op het bordje ‘t Krachtighuus (staat aan de rechterkant van de weg) en ga daar dan linksaf. Let op het straatnaambordje staat Oude Garderenseweg . Het buurthuis vindt u dan na ongeveer 75 meter, links van het parkeerterrein aan de rechterhand. Er is een beperkte parkeergelegenheid.
Komt u per fiets dan kunt u het beste de eerste autoroute gebruiken met dien verstande dat u op het fietspad langs de Krachtighuizerweg kunt blijven rijden. Aan het einde van het fietspad gaat u bij de paddenstoel rechtsaf. Daarna de eerste (zand)weg links. Vanaf daar is de routebeschrijving gelijk aan de autoroute.

De agenda voor deze jaarvergadering:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Verslag contribuantenvergadering d.d.27 mei 2015
4. Verslag kascommissie
5. Benoeming kascommissie
6. Bestuurssamenstelling
7. Lopende zaken
8. Rondvraag
9. Sluiting

Jaarlijkse Informatieavond 2015

Veluwe in Beeld en Geluid

Ook dit jaar organiseert onze Stichting een informatieavond voor zowel leden als niet leden en wel op

                            donderdag 19 november a.s. in Cultureel Centrum Stroud

We zijn er bijzonder trots op dat we erin geslaagd zijn om de bekende Veluwse natuurfotograaf  en schrijver Geurt Besselink naar Putten te halen voor een boeiende presentatie over de Veluwe met als titel

                                                       Veluwe in beeld en geluid

Kris kras zwerven we over de Veluwe aan de hand van de vier jaargetijden. Uiteraard met ruime aandacht voor  de natuur in onze directe omgeving.
De serie is samengesteld uit 20.000 beelden en toont unieke momenten op het witte doek. Van kevers tot dassen en boommarters. Een selectie uit 20 jaar natuurfotografie op de Veluwe.
Dit avondvullende programma duurt 2 x 45 minuten met daartussen een kwartiertje pauze om even bij te praten onder het genot van een kopje koffie of thee.
De informatieavond begint om 20.00 uur . De grote zaal van Cultureel Centrum Stroud  aan de Brinkstraat 91 is open vanaf 19.30 uur. Toegang is gratis.

Besselinkvoorproefje

Geurt Besselink                                                   Voor een voorproefje:    http://geurtbesselink.nl/

Fietstocht onder leiding van Bertus Cornelisse op 19 september 2015

De fietstocht ging door Steenenkamer, waarbij we daalden van 15 meter naar ongeveer 1 meter boven zeeniveau. Ondertussen stopten we bij boerderij Rimpeler, de waterval aan de Engersteeg, het Duivelsbos en de Voordijk.

Boerderij Rimpeler, nu nog mooi gelegen tussen de houtwallen met grote eiken, wordt binnenkort opgeslokt door het dorp. De boerderij is mooi gelegen en er zijn veel verhalen over te vertellen. Van Aalt Ramp, het leger van Napoleon en buffels.

Via de waterval aan de Engersteeg fietsten we naar de Waterweg, nabij het Duivelsbos waar in de omgeving ooit Oud Vanenburg zou hebben gestaan. Op deze -tegenwoordig kale- plek is op het eerste oog weinig te zien, maar de verhalen zijn boeiend. En als je goed kijkt naar de hoogteverschillen in het landschap, gaan die verhalen leven.

De tocht eindigde op het begin van de Arkemheense Zeedijk, om precies te zijn op de brug over de Schuitenbeek aan de Voordijk. Voor de aanleg van de A28 was dit een kaal polderlandschap, nu zie je nog restanten van dit oude landschap aan de Zuiderzee.

Bertus weet altijd interessante feiten te melden.

Volgend jaar weer goed weer?

Gezamenlijke excursie op 30 mei 2015 van

IVN-Nijkerk
KNNV Noordwest Veluwe
Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe
IVN-Noordwest-Veluwe
Stichting voor Natuur- en Milieubescherming te Putten

Ook dit jaar werd er een gezamenlijke excursie gehouden door de samenwerkende natuurverenigingen van de Noordwest Veluwe. De SNMP deed dit jaar voor het eerst mee.
Wegens het succes van de excursie in april 2013 is wederom besloten om abdij de Essenburgh (Zuiderzeestraatweg 199, 3849 AE Hierden) als vertrekpunt te nemen, en vandaar ‘De Hierdense Poort’ te bezoeken. Kon er de vorige keer nog genoten worden van het zeer vroege voorjaar, dit jaar waren we ruim een maand later en lag het accent naast plantjes en vogels ook op vlinders en andere insecten.

De Essenburgh zelf ligt op een oud landgoed, omgeven door oude loofbossen en doorsneden door de Hierdense beek.
Hier vanuit kan weer worden doorgelopen naar het boscomplex Bloemkampen (een van de mooiste en grootste essenhakhoutbossen in Nederland) en de Veluwemeerkust. “Met name het afgeplagde Leeuweriks- en Kievitsweiland zijn ‘botanische pareltjes’ met soorten als riet- en vleeskleurige orchis, kleine en ronde zonnedauw.” Eind mei is ook een prachtige tijd om op zoek te gaan naar vogels in de verschillende biotopen. Zo liepen we vanaf het parkachtige landgoed (Essenburgh), via rijke weiden met bospercelen (Bloemkampen) richting de openheid en van de Veluwemeerkust, met haar vele riet-, moeras- en watervogels.

Er gingen twee wandelingen tegelijkertijd van start:
1) vogelwandeling in de richting van de randmeerkust, o.l.v. Benno van den Hoek & Nico Hoogteyling, en
2) de combinatie van twee geplande wandelingen: plantjes kijken en vlinders en andere insecten spotten o.l.v. Anne-Marie Fondse en Lucie Wessel.
Doordat Harm Werners verhinderd was, ging de aparte wandeling op zoek naar de insecten niet door.

Het resultaat van de vogelwandeling was een lijst met waarnemingen van 58 vogelsoorten, koffiedrinkend op het terras van de Essenburgh zagen we nog een boomvalk: 59.

Verslag van Nico Hoogteyling

Gezamenlijke excursie op Zaterdag 30 mei in de Hierdense Poort.
Met een kleine 40 deelnemers van vijf natuurverenigingen op de Noord West Veluwe verzamelden we om half tien met donkere wolken en harde wind op de parkeerplaats bij de Essenburg.

Hans Fondse, die met de vogelexcursie mee ging:
“In het park daar hoorden we het geluid van vogels die in het boomrijke gebied te verwachten zijn: vink, zwartkop, tuinfluiter, winterkoning en zanglijster lieten zich duidelijk horen. Nadat we het smalle pad langs de Hierdense Beek hadden gelopen kwamen we in (agrarische) weidegebieden met boerenzwaluw, huiszwaluw en gierzwaluw. Ook zagen we daar de eerste roofvogel, een buizerd die boven het bos cirkelde. In het bosgebied met de vele “boswoningen” hoorden we naast tjiftjaf, fitis en groenling ook het hoge geluid van de grauwe vliegenvanger. We vervolgden de excursie over de weg richting de Bloemkampen. Onderweg werd een sperwer gezien en een havik duidelijk gehoord. Op het pad door de Bloemkampen hoorden we direct een bosrietzanger. Nadat we achter elkaar lopend weer uit dit bijzondere essenhakhoutbos waren gekomen keken we uit over het kustgebied van het Veluwemeer. Gelukkig was het weer opgeknapt en zelfs wel zonnig geworden. Grasmus, roodborsttapuit en kneu zijn door sommigen duidelijk gezien vanaf het pad naar het Veluwemeer. Op het meer zagen we tientallen knobbelzwanen en zelfs een broedend op het nest. Kijken naar de camping Hoophuizen was een kustwalletje te zien met veel gaten van nesten van oeverzwaluwen. Omdat we ook graag een bezoek wilden brengen aan de uitkijktoren bij de monding van de Hierdense Beek liepen we een afstand langs de kust, waarbij een aantal prikkeldraadversperringen genomen moest worden. Mooi door de zon beschenen zagen we daar een aantal flamingo’s en een vijftal mannetjes krooneenden. Deze vormden wel een zekere kroon op deze geslaagde excursie. Terug komend op de Essenburg leverde telling, inclusief een laatste boomvalk, een totaal van 59 vogelsoorten op.”

Petra de Vries ging met de Planten- en insectenexcursie mee en vertelt daar het volgende over:
“Onder de bezielende leiding van Anne Marie Fondse en Lucie Wessels zijn we rond het kasteel De Essenburg de flora gaan bekijken met een groep van ca. 20 man.
Zo hebben we geleerd dat hopklaver een puntje aan het blad heeft.
En verschillen tussen litrus en heremoes, haag- en akkerwinde, groot en klein springzaad.
We hebben kennis gemaakt met de zwartkopvuurkever, het elzenhaantje en verschillende soorten soldaatjes (dit zijn kevertjes). Helaas was het een winderige en frisse dag waardoor er weinig vlinders werden geteld. De enkele soorten die we hebben gezien, waren het klein geaderd witje, het bontzandoogje en de lieveling. Al met al een leerzame excursie. In totaal hebben we ca. 50 soorten wilde planten & bloemen geteld.”

Na de excursie stond het terras van de Essenburg weer garant voor een lekker kopje koffie met appelgebak. Het was het gezellig bijpraten door mensen met dezelfde hobby die elkaar anders wellicht nooit ontmoet zouden hebben…..

Algemene Jaarvergadering met excursie op woensdagavond 27 mei 2015

Met een excursie onder leiding van Aart van Dusschoten en Jan Hop

Hierbij nodigt de Stichting voor Natuur- en Milieubescherming te Putten u uit voor de

Algemene Jaarvergadering van contribuanten 2015

Dit jaar hebben we gekozen voor een excursie naar het gebied rond waterwingebied de Poolse Driesten aan de Krachtighuizerweg met aansluitend de jaarvergadering in buurthuis ‘t Krachtighuus:
Oude Prinsenweg 6-c, 3881PJ in Putten.
Telefoonnummer van de beheerder is 06-4105267.

We verzamelen om 19.00 uur bij genoemd buurthuis, Oude Prinsenweg 6-c. Van hieruit starten we de wandeling en zullen Aart van Dusschoten en Jan Hop, terreinbeheerder van Vitens Veluwe & Flevoland ons het nodige vertellen over het gebied en de daarin gelegen nieuwe paddenpoel. De excursie duurt tot ongeveer 20.30 uur.

Aansluitend gaan we met elkaar terug naar ‘t Krachtighuus waar we de jaarvergadering houden. De jaarvergadering begint om 20.45 uur en zal duren tot ongeveer 22.00 uur. Het is uiteraard ook mogelijk uitsluitend de jaarvergadering bij te wonen.

U kunt het buurthuis aan de Oude Prinsenweg per auto het beste bereiken door in de bocht van de Calcariaweg-Sprielderweg af te slaan naar de Krachtighuizerweg. Bij de T-splitsing rechtsaf de Oude Prinsenweg op. Daarna de tweede weg (is een zandweg) links. Op het straatnaambordje staat hier Oude Prinsenweg 4-6. Het buurthuis Het Krachtighuus vindt u dan na ongeveer 200 meter aan uw linkerhand.

Als alternatief kunt u ook de Voorthuizerstraat gebruiken. Op de rotonde bij het Melkmeisje linksaf de Oude Garderenseweg op. Let daarna op het bordje ‘t Krachtighuus (staat aan de rechterkant van de weg) en ga daar dan linksaf. Let op: het straatnaambordje geeft aan Oude Garderenseweg. Het buurthuis vindt u dan na ongeveer 75 meter, links van het parkeerterrein aan uw rechterhand.

Er is beperkte parkeergelegenheid. Komt u per fiets dan kunt u het beste de eerste autoroute gebruiken, met dien verstande dat u op het fietspad langs de Krachtighuizerweg kunt blijven rijden. Aan het einde van het fietspad gaat u bij de paddenstoel rechtsaf. Daarna de eerste (zand)weg links. Vanaf daar is de routebeschrijving gelijk aan de autoroute.

Agenda voor deze jaarvergadering:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Verslag contribuantenvergadering d.d. 27 mei 2014
4. Verslag kascommissie
5. Benoeming kascommissie
6. Bestuurssamenstelling
7. Lopende zaken
8. Rondvraag
9. Sluiting

Toelichting agenda:
Punt 3: het verslag van de Algemene Jaarvergadering van contribuanten vindt u in de zwart-wit-uitgave van het blad met nummer 152
Punt 4: het financieel verslag ligt op de Jaarvergadering ter inzage en kan desgewenst op verzoek aan de contribuanten worden toegezonden. U kunt hiervoor dagelijks na 18.30 uur contact opnemen met de penningmeester (tel. 0341-842220).

In verband met de organisatie stellen wij het op prijs, indien u ons vόόr dinsdag 26 mei 2015 even laat weten of / en met hoeveel personen u voornemens bent de excursie en / of vergadering bij te wonen. Dit kan per e-mail of telefonisch bij de voorzitter (tel. 0341-357067) of de secretaris (tel. 0341-352908).

 

Jaarlijkse Informatieavond 2014

Natuurbeleving met de klompenpaden in en rond Putten

een presentatie door projectleider Martijn Grievink

Op donderdagavond 27 november organiseert de Stichting voor Natuur- en Milieubescherming Putten samen met de Stichting Landschapsbeheer Gelderland een informatieavond over

Natuurbeleving met de klompenpaden in en rond Putten

klompenpaden logo

SNMP logoSLBG logo

Algemene Jaarvergadering met excursie op woensdagavond 27 mei 2015

In Gelderland en Utrecht zijn inmiddels 60 klompenpaden ontwikkeld door de Stichting Landschapsbeheer Gelderland en Landschap Erfgoed Utrecht. Een klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad door natuurgebieden, over landgoederen en waar mogelijk dwars door het boerenland. Bij voorkeur door weilanden en langs akkers zodat de wandelaar ook dit landschap optimaal kan beleven. Voor de openstelling van hun grond ontvangen de agrariërs een vergoeding. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. Deze combinatie van natuur en cultuurhistorie is niet alleen interessant voor recreanten maar ook voor omwonenden die op deze manier een stukje geschiedenis van hun eigen omgeving ontdekken. Klompenpaden vergroten de toegankelijkheid van het platteland en leveren daarmee een stimulans aan de lokale economie.

In de gemeente Putten zijn drie klompenpaden gerealiseerd, te weten het Norderpad, Huinerpad en Oldenallerpad. Op dit moment is een werkgroep bezig met het ontwikkelen van een vierde klompenpad in Putten. Projectleider Martijn Grievink van de Stichting Landschapsbeheer Gelderland geeft een presentatie over de gerealiseerde klompenpaden en over de voortgang van het nieuwe Klompenpad.

Artikel uit Natuurlijk Putten

Helaas is het artikel over de Den in ons laatste blad niet volledig afgedrukt. U kunt het hele artikel bekijken door op de link te klikken. De Den voorheen Pijnboom – Pinus sylvestris

Nacht van de Nacht

Zaterdagavond 25 oktober zijn er in het kader van de Nacht van de Nacht diverse activiteiten bij de Schaapskooi Ermelo. klik op de poster voor meer informatie. Poster Nacht van de Nacht

Twee nieuwe excursies

Kinderexcursie in het bos. 3 oktober 2014: 16.00 uur; Fietsexcursie: ‘Snap je waar je woont?’ 1 november 2014: 10.00 .

kijk ook bij De natuur in onder Doe mee

Excursie voor kinderen

Vrijdag 23 mei is er een excursie voor kinderen t/m 12 jaar geweest. We hebben op Oldenaller naar bloemen, pissebedden, kikkers en reigers gekeken. We hebben het erg naar onze zin gehad.

Excursie mei 2014 2  Excursie mei 2014 3  Excursie mei 2014

Belangrijke bomen op een lijst

Op 6 februari heeft de gemeente Putten een nieuw bomenbeleid vastgesteld. In opvolging daarop gaat de gemeente een lijst opstellen van waardevolle en monumentale bomen. Mensen die mee willen helpen om deze lijst samen te stellen kunnen zich tot 31 mei aanmelden via het formulier op www.putten.nl. Begin juni wordt een informatie bijeenkomt gehouden voor de mensen die zich opgegeven hebben.

Op de lijst zullen zo’n duizend bomen komen die beschermd zullen worden. Vanaf 1 januari 2015 is dan voor alle andere bomen geen kapvergunning meer nodig.

Landelijke Schoonmaakdag 2014

Op zaterdag 29 maart nam de stichting weer deel aan de landelijke schoonmaakdag. Met een groep  van zeven vrijwilligers namen we het stuk Voorthuizerstraat tussen boerderij Koestapel  en de Bato`sweg onderhanden. Oorspronkelijk zouden we het stuk tussen de Heihaas en warenhuis Kieft schonen maar dat bleek enige dagen daarvoor al door de Provincie te zijn gebeurd. En passant werd ook nog gekeken naar de dassentunnel die ter plaatse onder de weg doorloopt. De Provincie had opnieuw maatregelen genomen die er voor moeten zorgen dat de tunnel bij slecht weer niet onderloopt. In totaal werden er twaalf volle zakken troep opgeruimd.

opschoondag

Nationale boomfeestdag 2014

De Nationale Boomfeestdag werd dit jaar gehouden op woensdag 12 maart.
De gemeente Putten besteedde hieraan ook weer aandacht en vroeg onze stichting wederom haar medewerking te willen verlenen, waarop wij direct positief reageerden. Op deze dag staan steeds scholen centraal. De keuze viel deze keer op groep 8 van basisschool met de Bijbel Bij De Bron.
Van onze stichting waren Willem van Loenen, Atty Heijting en Maarten van Delft bij de activiteiten aanwezig.

Paddentrek 2014

Door het  uitermate vroeg ingetreden voorjaar begon ook de jaarlijkse  paddentrek ruim eerder dan normaal. Op zaterdag 1 maart werd de afrastering gezet . Met de hulp van een acht man sterke groep vrijwilligers werd de klus in een ochtend geklaard. Twee dagen daarvoor werden de eerste dieren al gesignaleerd, die `s avonds  op de oude manier dus met emmers en zaklampen van de weg geplukt werden.

Picture1    januari 2014 2e helft tm maart 2014 1e helft 278

In totaal werden er dit jaar 602 dieren overgezet, 533 gewone padden,41 bruine kikkers en 28 kleine water salamanders.  Normaal wordt de afrastering in de eerste of tweede week van april weer afgebroken. Nu was dat al op zaterdag 22 maart dus bijna drie weken eerder.

Feestelijke viering 40 jarig bestaan

In 2013 bestond de Stichting voor Natuur- en Milieubescherming Putten 40 jaar. Dit heuglijke feit vierden wij met een feestelijke avond in Cultureel Centrum Stroud op 26 september. Deze avond was alleen toegankelijk voor genodigden en contribuanten van onze stichting, die elk een introducé mochten meebrengen.  Vanaf 19.15 uur kon men binnenlopen en genieten van een kopje koffie of thee met iets lekkers. Ook kreeg eenieder een zakje met zaad van wilde bloemen van o.a. klaprozen, korenbloemen, margrieten en kamille. In totaal gaven ruim 250 personen gehoor aan onze uitnodiging.

Om 19.45 uur opende onze voorzitter Aart van Dusschoten de avond met een woord van welkom en een korte terugblik op 4 decennia natuur- en milieubescherming in onze gemeente. Daarna gaf hij het woord aan Ivo de Wijs, cabaretier en jarenlang presentator van het radioprogramma “Vroege Vogels”, die speciaal door ons was gevraagd een optreden te verzorgen hetgeen hij met verve deed.

Jubileum Ivo

Na de pauze gaven Bart Stornebrink en Jaco van Toor elk een prachtige presentatie van hun mooiste natuurfoto’s. Dit viel zeer in de smaak bij de aanwezigen. Al met al kunnen wij terugkijken op een zeer geslaagde viering van ons jubileum.