Omgevingsvisie Putten

De SNMP heeft eind maart 2023 een Zienswijze ingediend op het Ontwerp Omgevingsvisie Putten van de gemeente Putten. Over het vervolg hiervan houden we u op de hoogte. Dat gemeentelijk Ontwerp Omgevingsvisie Putten vindt u op: https://www.putten.nl/Inwoners/Projecten/Omgevingsvisie_Putten_2040

De uitgebreide zienswijze kunt u onderaan de opsomming in het PDF document vinden.

Opsomming van alle onderwerpen uit de zienswijze:

Schone Lucht Akkoord en WHO-normen voor luchtkwaliteit
Zienswijze: De SNMP bepleit om komende jaren in te zetten op aansluiting bij het Schone Lucht Ak- koord en om waar mogelijk de WHO-normen voor luchtkwaliteit te gaan hanteren.

Putten bomendorp
Zienswijze: De SNMP bepleit extra aandacht voor het behoud en de versterking van de bomenstruc- tuur in Putten en groen in het algemeen.

De Puttense sprengenbeken
Zienswijze: de SNMP bepleit het opwaarderen van het sprengenbeekstelsel Volenbeek, Groevenbeek en Schoonderbeek naar de HEN-status, i.p.v. de SED-status zoals nu op het kaartje op pagina 51 wordt vermeld.

Duurzame Energie
Zienswijze: In aanvulling op hetgeen de Stichting Natuur- en Milieuzorg Noord West-Veluwe bij para- graaf 3.3.5 stelt verwijzen we naar de recent door de SNMP opgestelde visie Duurzame Energie.

Duurzaam Waterbeheer
Zienswijze: Zie hetgeen de Stichting Natuur- en Milieuzorg Noord West-Veluwe bij paragraaf 3.3.4. hierover stelt. Het Herstelprogramma Beken van de provincie is hierbij van belang. Momenteel ont- wikkelt de SNMP een visie Duurzaam Waterbeheer.

Zuidelijke ontsluitingsweg
Zienswijze: De SNMP adviseert om het kaartje op pagina 75 aan te vullen met informatie over be- oogde / mogelijke voorkeurstraject voor de aansluiting op de Voorthuizerstraat en daar maximaal in te zetten op het sparen van natuurgebieden.

Biogas/vergisting
Zienswijze: Op pagina 89 wordt gesteld dat de opwerk van biogas wordt ondersteund; ook elders wordt biogas vermeld, zoals op pagina 26 en 54. De SNMP is van mening dat dit niet passend is in Putten.

Agrarisch buitengebied (paragraaf 4.2.4)
Zienswijze: De SNMP verwijst allereerst naar hetgeen de Stichting Natuur- en Milieuzorg Noord West- Veluwe hierover schrijft naar aanleiding van paragraaf 3.3.7 over onder andere de agrifood sector en akkerranden. 

Natuurlijke landschaps- en landgoederenzone (paragraaf 4.2.7)
Zienswijze: De SNMP wijst er op dat ook Landgoed Stormbroek aan de Husselsesteeg een landgoed is binnen de landgoederenzone. Nieuwe woningbouw is hier onwenselijk, dit zou vastgelegd moeten worden.

Krachtighuizerheide
Zienswijze: De SNMP stelt voor om de tekst op pagina 106 nader uit te werken op basis van het defi- nitieve ontwerpplan Krachtighuizerheide.

Koudhoorn
Zienswijze: De SNMP wijst er, in aanvulling op wat reeds in de Ontwerp Omgevingsvisie staat, op dat veel percelen in Koudhoorn direct aan Natura2000-gebieden grenzen en bemesting van deze perce- len grote schade kan toebrengen aan de zomereik en andere flora.

Regionale samenhang
Zienswijze: De natuur en het milieu in Putten kent uiteraard een nauwe samenhang met de ontwik- kelingen in de buurgemeenten, met name Nijkerk, Ermelo en Barneveld. De SNMP adviseert om deze samenhang nadrukkelijker in de Omgevingsvisie uit te werken.

Implementatie van de Omgevingsvisie
Zienswijze: De SNMP onderschrijft het advies van de Stichting Natuur- en Milieuzorg Noord West-Ve- luwe t.a.v. het opstellen van gebiedsprofielen en stelt haar expertise graag beschikbaar.