Op 25 mei 2018 is de Europese wet op de privacy ingegaan. Dat heeft consequenties voor alle organisaties die gegevens van personen verwerken, ook voor de SNMP (SNMP: Stichting voor Natuur- en Milieubescherming te Putten).

De SNMP bewaart van contribuanten/abonnees de volgende gegevens in haar administratie:

  • Betaalgegevens
  • Adresgegevens

Betaalgegevens bereiken de Stichting via de afschriften van de bank. Deze gegevens worden bewaard om te kunnen beoordelen welke contribuanten hebben betaald.

Adresgegevens bevatten:
Naam en Postadres. Noodzakelijk voor het toezenden van het blad, en uitnodigingen voor de jaarvergadering. Voor sommige bijeenkomsten maakt de SNMP lijsten van deelnemers of presentielijsten.
E-mailadres. Zeer gewenst ter vermijding van portokosten. Wordt gebruikt voor het verzenden van uitnodigingen voor activiteiten van de SNMP, al dan niet in de nieuwsbrief.
Telefoonnummer. Kan gebruikt worden voor individuele benadering, bijvoorbeeld om te informeren over (gewijzigde) activiteiten van de SNMP.

Tijdens activiteiten van de SNMP worden foto’s gemaakt waarop deelnemers herkenbaar kunnen zijn afgebeeld. Deze foto’s kunnen worden gepubliceerd op de website, in het blad NatuurlijkPutten, en andere media.

Bij de inschrijving van een nieuw lid zal hem/haar gevraagd worden in te stemmen met het gebruik van de bovengenoemde gegevens, en het maken en gebruiken van de foto’s.

Algemene gegevens met betrekking tot bezoeken aan de website van de SNMP worden verzameld zonder dat de bezoeker wordt geïdentificeerd. Deze gegevens omvatten het IP-adres van de bezoeker. Het IP-adres is een nummer dat automatisch aan de computer wordt toegekend wanneer het internet wordt opgestart. Het IP-adres wordt niet gekoppeld aan de identificeerbare gegevens van de bezoeker. De website kan verwijzingen en/of advertenties naar websites van andere bedrijven bevatten. De SNMP is niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door die andere bedrijven. De SNMP raadt u aan om het privacy beleid van de desbetreffende bedrijven te raadplegen.

De adres- en betaalgegevens worden niet aan derden verstrekt.

Mocht een contribuant/abonnee bij nader inzien niet willen dat de SNMP gebruikmaakt van haar/zijn e-mailadres of telefoonnummer, dan kan dat gemeld worden via de website (pagina CONTACT), of het postadres:
Stichting voor Natuur- en Milieubescherming te Putten
Postbus 100
3880 AC Putten.
De gegevens zullen dan binnen een maand verwijderd worden, voor zover ze niet nodig zijn voor de administratieve verwerking van het abonnement en de deelname van de abonnee/contribuant aan de activiteiten van de SNMP.

Elke abonnee/contribuant heeft het recht de gegevens die de SNMP van haar/hem bewaart, in te zien, te corrigeren of aan te vullen.

Elke abonnee/contribuant kan tegen gebruik van zijn/haar gegevens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.