In 2022 is de SNMP Werkgroep Duurzaamheid gestart. De SNMP richt zich in haar streven naar een duurzame samenleving in het bijzonder op de effecten op natuur en milieu in Putten. Voor een duurzame samenleving is het in stand houden van de natuur en het landschap, in het bijzonder de Natura 2000 gebieden, cruciaal.

Belangrijke thema’s zijn energie, stikstofproblematiek en verdroging. De SNMP wil haar visie over duurzaamheid neerleggen op elk van deze thema’s en daarover met haar leden en met stakeholders in gesprek gaan. We stimuleren initiatieven voor een duurzame aanpak van onder andere particulieren, gemeente, bedrijven en stichtingen, en volgen deze kritisch.

De werkgroep heeft zich in eerste instantie gericht op Duurzame Energie en daarover een presentatie gegeven op de SNMP Informatieavond op 17 november 2022.


De gebruikte PowerPoint presentatie is hier beschikbaar:

Het visiedocument (werkgroep duurzaam) is hier beschikbaar:

Het SNMP toetsingskader duurzame energie.
Het SNMP toetsingskader duurzame energie