Toetsingskader Duurzaam Waterbeheer
SNMP Werkgroep Duurzaamheid, mei 2023

 Algemeen
Het algemene uitgangspunt voor de SNMP is dat waterbesparing de basis is voor het waterbeheer. Water dat niet gebruikt wordt hoeft immers niet opgepompt en gezuiverd te worden. Met stip op 2 staat het vasthouden van water (buffering), door het afvoeren van water naar b.v. het randmeer te verminderen hebben we een buffer voor tijden van droogte.
Water is van groot belang voor het behoud en de versterking van natuur en milieu. Er zijn veel landelijke ontwikkelingen en maatregelen, in dit toetsingskader richten we ons op de Noord Veluwe, en Putten in het bijzonder.

Waterhuishouding Noord-Veluwe
In deze paragraaf staan algemene maatregelen die voor de hele Noord Veluwe gelden. In de kolom effecten staan de effecten t.a.v. de waterhuishouding, veel maatregelen hebben ook – positieve – andere effecten op natuur en milieu.

GebiedMaatregelEffectKosten/baten
Putten – dorpVerstening/bestrating verminderen (tegelwippen)Meer water in de grond++
 Dakgoot/regenafvoer afkoppelenMeer water in de grond++
 Ondergrondse wateropslagTe gebruiken bij droogte+
 Tuininrichting, waaronder keuze tuinplantenMinder verdampingBeter bestand tegen droogte++
 Groene dakenVerkoeling++
 Integrale aanpak in met name nieuwbouwwijken en bedrijventerreinen, inclusief wadi’sAlle bovengenoemde effectenWater vasthouden in wadi’s++
BekenMeanderen/infiltratie locatieswater vasthouden+
BosBoomsoorten aanplanten die bestand zijn tegen droogte en/of minder water verdampenminder waterverbruik++
Heide/zandverstuivingGeen sloten of afvoerBomen verwijderenMinder uitdroging++
Veenweide gebiedenSoort beplanting:
-Raaigras
 Hoge verdamping ‒‒
-Kruidenrijke graslandenWater vasthouden++
 Geen beregeningMinder wateronttrekking/hogere grondwaterstand++
 Lokaal grondwaterpeil verhogen  (niet bemalen)Minder verdroging+
AkkerbouwMinder beregening Minder wateronttrekking/hogere grondwaterstand++
 Druppelirrigatie (fruit)Minder watergebruik++
 Lokaal grondwaterpeil verhogen (niet bemalen)Minder verdroging+
 Water in sloten in het voorjaar langer vasthouden Water behouden voor droge periodes later in het jaarHogere grondwaterstand+
 Andere gewassen telen. Graan heeft minder water nodig dan maisMinder watergebruik+

Wateronttrekking
Het onttrekken van grondwater kan schadelijk zijn voor natuur en milieu, onderstaand schema geeft aan hoe negatieve effecten van wateronttrekking kunnen worden verminderd. In deze paragraaf ligt de focus op Putten. Voor het onttrekken van grondwater is in veel gevallen een vergunning noodzakelijk, van de gemeente (kleinere onttrekkingen), het waterschap (middelgrote onttrekkingen, zoals het zwembad) of de provincie (grote onttrekkingen, zoals de waterwinning van Vitens).

Doel/GebruikEisenMaatregelKosten/baten
DrinkwaterVerbruik verminderenBewustwording, voorlichting++
IndustrieWaterbesparingsprogram­ma’sWater recyclenMeldingsplichtWet- en regelgeving aanpassen en handhaven++
ZwembadMinder milieubelastende ontsmettingsmiddelen gebruikenKeuze voor leidingwater i.p.v. grondwater; lozing via rioolMeldingsplichtWet- en regelgeving aanpassen en handhaven++
TuinenAlleen in late avond sproeienBewustwording, voorlichting+
LandbouwAlleen na zonsondergang / helemaal niet beregenenDrip systeemSpaarbekkensMeldingsplichtOnttrekkingsvrije zonesWet- en regelgeving aanpassen en handhaven++

Infiltratie als watersuppletie bij tekorten
Als er te weinig grond- en oppervlaktewater beschikbaar is kan de noodzaak ontstaan om water van elders te halen en dit te infiltreren. Dat bevat vaak verontreinigingen en zou waar mogelijk vermeden moeten worden met als effect een betere kwaliteit van het grondwater.

BronRisicoMitigerende maatregelenKosten/baten
De grote rivieren, met name Rijn en IJsselOnvoldoende kwaliteit Voorzuivering‒‒ 
WaterzuiveringsinstallatiesOnvoldoende kwaliteit Vervuiling van afvalwater voorkomen++
Ultrafiltratie en omgekeerde osmose
Extra zuivering van medicijnen en pfas
Actieve koolfiltratie
Randmeren: waterstand verhogen Voorzuivering+/-

Decentrale regelgeving
Overgenomen uit het webinar Groen/blauwe bouwstenen (zie www.klimaatvalleienveluwe.nl).

  • Bestemmingsplan: waterberging (bouwregel). 
  • Bestemmingsplan: maximum aan verharding.
  • Omgevingsplan: omgevingswaarde.
  • Omgevingsplan: compenserende waterberging.
  • Omgevingsplan: blauw-groene daken.
  • Omgevingsplan: maximaal tuinpeil.
  • Verordening waterbergingsfonds.

Achtergrondinformatie (verre van uitputtend)