Zonneveld Kiezerswoert

Zienswijze SNMP op zonneveld Keizerswoert in Putten.

Om de doelstellingen voor het aandeel duurzame energie – 55% reductie in 2030 – te halen heeft de gemeente Putten zich gecommitteerd om een aantal projecten te realiseren op het gebied van zon, wind en warmte. Hiervoor zijn ruim twee jaar geleden verzoeken gedaan aan potentiële initiatiefnemers om met voorstellen te komen. Er is een aantal initiatieven ingediend en ondersteund door de gemeente om te komen tot vergunningsaanvragen. Dit heeft geresulteerd in de vergunningsaanvraag van Zonnestroom Nederland voor een zonneveld naast het industrieterrein Keizerswoert. Het zonneveld zal 20.124 zonnepanelen groot worden.

Binnenkort volgt een aanvraag voor een zonneveld aan de Cleenhorsterweg / Beekweg.
SNMP heeft zich gebogen over de natuur-, milieu- en landschapsaspecten van deze twee zonnevelden. Hierbij hebben we gekeken naar het huidige landgebruik van de betreffende percelen en de effecten die een toekomstig zonneveld zal hebben op de omgeving. Belangrijk daarbij waren zichtbaarheid in het landschap en de effecten op flora en fauna. Het is de bedoeling dat de zonnevelden aan het zicht onttrokken worden door de aanplant van inheemse struiken zodat landschappelijke aantasting tot een minimum beperkt blijft. Het beoogde zonneveld Keizerswoert bevindt zich in het leefgebied van de das en daarom heeft Aart van Dusschoten, onze voorzitter, nog voor de vergunningsaanvraag werd ingediend, contact opgenomen met de initiatiefnemer en de gemeente.